# کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان وضعیت
1 1150-NSC اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر تاب آوری وخردمندی در دانش آموزان دختر دوره ی دوم متوسطه شکوفه رحیم پور، غلامرضا منشئی، مژگان عارفی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
2 1144-NSC اثربخشی آموزش ذهن آگاهی نوجوان محور بر تاب آوری وخردمندی در دانش آموزان دختر دوره ی دوم متوسطه مژگان عارفی، غلامرضا منشئی، شکوفه رحیم پور مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
3 1151-NSC اثربخشی آموزش ذهن آگاهی نوجوان محور بر تاب آوری وخردمندی در دانش آموزان دختر دوم متوسطه شکوفه رحیم پور، مژگان عارفی، غلامرضا منشئی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
4 1152-NSC اثربخشی آموزش ریاضی به روش حل مسئله بر تربیت ذهن دانش آموزان دوره ابتدایی زهرا مسلمی پور، طیبه تجری، مرضیه بیانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
5 1130-NSC اثر مرکب و بهره گیری از آن در تربیت ذهن و ارتقاء بهره وری آموزش صهبا رجبی استرابادی، فاطمه بینش مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
6 1062-NSC یادگیری الکترونیکی گامی به سوی عدالت آموزشی سجاد گلی، محمد دوستی، زهرا دوستی، مهران گلی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
7 1098-NSC ارتباط دو سویه اولیا و مربی و تاثیر آن بر تربیت دینی،ذهنی و برنامه ریزی تحصیلی دانش آموزان محدثه حاجی زاده، فائزه شاپورجانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
8 1027-NSC استفاده از بازی ابتکاری و هیجان انگیز در ارزشیابی تکوینی درس ریاضی ناهید داداش زاده مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
9 1073-NSC آشنایی با قابلیت های برنامه ویژه مدرسه(بوم) در برنامه درسی مبتنی بر تربیت ذهن دانش آموزان دوره ابتدایی امیرمحمد مومنی کوهستانی، اسماعیل شیری رستمی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
10 1006-NSC الگوی دریافت مفهوم: روشی برای تربیت ذهن و یادگیری مغزمحور حسین حسنی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
11 1043-NSC آموزش الکترونیکی، مزایا و معایب آن بر سیستم تعلیم و تربیت کشور سجاد گلی، محمد دوستی، زهرا دوستی، مهران گلی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
12 1141-NSC آموزش تربیت بدنی مبتنی بر تربیت ذهن دانش آموزان دوره ابتدایی افسانه رحیمی، فاطمه احمدی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
13 1082-NSC (R1) اهمیت آموزش تعالیم دینی و تاثیر آن بر تربیت ذهن دانش آموزان دورۀ ابتدایی فاطمه احمدی، افسانه رحیمی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
14 1131-NSC اهمیت برنامه‌ریزی درسی و اصول و روش‌های طراحی آن فاطمه رشیدی، سیدبرزو جمالیانزاده مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
15 1173-NSC اهمیت مهارت های ارتباطی در تربیت ذهن رخساره سادات امیرلطیفی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
16 1139-NSC اهمیت نقشه برداری مغز در یادگیری رخساره سادات امیرلطیفی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
17 1081-NSC بررسی اثرگذاری روش تدریس ساخت گرایی یا E5 بر تربیت ذهن مصطفی کول میرپور، مرتضی کول میرپور مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
18 1158-NSC بررسی اهمیت بهره‌گیری از خلاقیت در آموزش تفکر و پژوهش دوره ابتدایی مریم عیاری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
19 1031-NSC بررسی بالینی نشانه‌های اضطراب در سطوح مختلف علیرضا رشنودی، احمدعلی تاجدین مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
20 1101-NSC بررسی تاب آوری روان شناختی و تاثیر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان فائزه شاپورجانی، محدثه محمدی، فاطمه اثرکار مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
21 1089-NSC بررسی تاثیر استفاده از چندرسانه‌ای های آموزشی بر صلاحیت حرفه‌ای معلمان و تربیت ذهنی دانش آموزان فاطمه السادات افضلی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
22 1159-NSC بررسی تاثیر اعتیاد به شبکه های اجتماعی مبتنی بر موبایل در آشفتگی شناختی و اهمال کاری تحصیلی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان گلستان معین قورچائی، مرتضی دولتی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
23 1075-NSC بررسی تأثیر الگوی تفکر استقرایی و امکانات آموزشی در تربیت ذهن دانشجومعلمان نگین میری خراسانی، ملیکا عصمتی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
24 1092-NSC بررسی تأثیر به کارگیری تکنولوژی آموزشی و فن آوری اطلاعات در برنامه های آموزشی تربیت معلم بر تفکر انتقادی دانشجویان فاطمه شمس الدینی، رضا صابری، عباس توان مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
25 1114-NSC بررسی تاثیر تربیت ذهن برنامه های درسی پردیس امام خمینی (ره) دانشگاه فرهنگیان حسن پوش، سید برزو جمالیان زاده مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
26 1121-NSC بررسی تاثیر روش های تدریس فعال بر تربیت ذهن دانش آموزان مقطع ابتدایی زهرا حمیدی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
27 1134-NSC بررسی تاثیر روش‌های تدریس فعال بر تربیت ذهن دانش‌آموزان مقطع ابتدایی زهرا حمیدی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
28 1046-NSC بررسی تاثیر شیوه‌های تربیتی والدین بر عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان مهدی شمالی احمدآبادی، سهیلا عزیزی، اعظم دادور، منصوره پورجانب الهی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
29 1047-NSC بررسی تاثیر شیوه‌های تربیتی والدین در تربیت فرزندان بر مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان مهدی شمالی احمدآبادی، منصوره پورجانب الهی، سهیلا عزیزی، اعظم دادور مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
30 1123-NSC بررسی تاثیر مولفه های فراشناخت در برنامه درسی ریاضی (مورد مطالعه: دوره اول ابتدائی) سهیلا کشتکار باقری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
31 1007-NSC بررسی تأثیر وسایل کمک آموزشی بر یادگیری دانش‌آموزان (درس مطالعات اجتماعی دورة ابتدایی) زهرا محمدپور، ابراهیم امیری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
32 1112-NSC بررسی تحلیلی و تئوریک اصول و مؤلفه‌ های اخلاق حرفه‌ای تدریس در آموزش ابتدایی با تاکید بر دیدگاه مؤرای و همکاران یوسف فتحی، آرزو عبدالله زاده، محمد قادری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
33 1100-NSC بررسی تکنولوژی در آموزش و تاثیر بر خلاقیت شغلی معلمان در آموزش و پرورش فائزه شاپورجانی، محدثه حاجی زاده، نازنین طالبی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
34 1091-NSC بررسی چگونگی تأثیر مدل یادگیری تجربه‌ای جارویس بر تربیت ذهن و همسانی با جهان پیرامون محمد برنا مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
35 1109-NSC (R1) بررسی رابطه ی باورهای خودکارآمدی و صلاحیت های حرفه ای معلمان فائزه شاپورجانی، علی قادری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
36 1095-NSC بررسی رابطه ی بین باورهای معرفت شناختی و تفکر انتقادی در دانش آموزان مقطع متوسطه مرجان معصومی فرد، طاهره احمدی نژاد مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
37 1132-NSC بررسی رابطه بین راهبردهای تنظیم هیجانی با سرزندگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان کرمان امیرصدرا اسدی خانوکی، رضا صابری، زکیه صفی زاده مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
38 1103-NSC بررسی سبک های فرزندپروری و تاثیر بر سبک پردازش هویت در نوجوانی فائزه شاپورجانی، علی قادری، زهرا فتوحی، زهرا رمضانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
39 1042-NSC بررسی کارکردها و نتایج تکالیف یادگیری خارج از مدرسه دانش آموزان (مشق شب) سیده بتول حسینی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
40 1003-NSC بررسی میزان استفاده از مؤلفه‌های(ذهن اجتماعی) یا روابط اجتماعی در کتاب مطالعات اجتماعی سوم دبستان سیف الله رحمانی، مسعود بیننده، فرح اردلان مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
41 1077-NSC بررسی نشانگر های معلم شایسته از دیدگاه صاحب نظران و بزرگان حوزه تعلیم و تربیت هادی جعفری زارع، سجاد جعفری زارع، شهداد عبداللهی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
42 1030-NSC بررسی نظریة رشد ذهنی پیاژه به عنوان یکی از نظریات تعلیم وتربیت علیرضا رشنودی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
43 1057-NSC بررسی نقش فناوری های آموزشی در باور معلمان نسبت به خوداشتغالی دانش آموزان استثنایی در آینده ( مطالعه موردی: معلمان مقطع پیش حرفه ای و حرفه ای مدارس استثنایی استان گیلان) آزاده قربانی پیرعلیدهی مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
44 1108-NSC بررسی نگاه های نوین به یادگیری و بیان راهبرد های یاد دهی –یاد گیری مبتنی بر مغز امین کوهساریان، حسین فکوری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
45 1023-NSC تأثیرات مشارکت معلمان در برنامه ریزی درسی بر رویکرد مدارس ابتدایی ژینا شریفی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
46 1021-NSC تاثیر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در آموزش ریاضی واقع‌بینانه (RME) فاطمه بختیاری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
47 1032-NSC تاثیر برنامه درسی مبتنی بر یاددهی یادگیری فعال بر رشد ذهنی دانش آموزان (موردمطالعه: دبیرستان دخترانه حضرت مریم بوشهر در سال تحصیلی98-1397) زهرا محمدی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
48 1097-NSC تأثیر برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر استرس، اضطراب و افسردگی دانشجویان دختر دانشگاه ‏فرهنگیان فائزه جاودانه، حمیده جوادی، سید برزو جمالیان زاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
49 1155-NSC تاثیر عوامل انگیزش در یادگیری بر عملکرد یادگیری دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان گلستان محمدرضا مازندرانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
50 1045-NSC تأثیر عوامل محیطی بر تربیت ذهن دانش آموزان دوره ابتدایی مصطفی درویش پنجه که مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
51 1015-NSC تاثیر مدیریت کلاسی معلمان بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان فاطمه بختیاری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
52 1074-NSC تاثیر معلم و روش تدریس بر تربیت ذهن و یادگیری دانش آموز مهلا سادات رهنمایی، فاطمه رضایی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
53 1067-NSC تأملی بر ارتباط مشاوره و برنامه درسی در مقطع متوسطه به‌عنوان ضرورتی انکارناپذیر مائده قلبی آهنگری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
54 1133-NSC تحلیل اهمیت روش‌های ارزشیابی مبتنی بر تربیت مغز در برنامه درسی دوره ابتدایی سعیده بهلکه مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
55 1126-NSC تحلیل اهمیت روش‌های ارزشیابی مبتنی بر تربیت مغز در برنامه درسی دوره ابتدایی سعیده بهلکه سعیده بهلکه مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
56 1137-NSC تحلیل اهمیت روش های تدریس مبتنی برتربیت ذهن در برنامه درسی دوره ابتدایی راضیه نظرخانی، فهیمه عباس زاده، طیبه تجری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
57 1044-NSC تحلیل محتوا کتاب تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی بر اساس شاخص های تربیت اجتماعی عمل گرایی مرتضی پورشیرازی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
58 1154-NSC تحلیل محتوای کتاب درسی ریاضی ششم ابتدایی از منظر تربیت ذهنی خلاق در نظام آموزشی ایران مریم عیاری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
59 1086-NSC تحلیل محتوای کتب علوم تجربی چهارم و سوم ابتدایی براساس رویکرد اکتشافی برونر فاطمه شریفی، محدثه صالحی کهریزسنگی، زهرا وحیدی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
60 1116-NSC تحلیل محتوای کیفی کتب درسی مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی از منظر تربیت ذهن رخساره سادات امیرلطیفی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
61 1016-NSC تحلیل محتوای کیفی مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی از منظر عدالت اجتماعی درسال 99-98 کویستان کشاورزی، یسرا دولتیاری، سوما خواهش، مهتاب مرادی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
62 1087-NSC تحلیل محتوای کمی کتب درسی علوم تجربی دوره دوم ابتدایی نظام آموزشی ایران از منظر ذهن آگاهی مرضیه بیانی، طیبه تجری، مریم عیاری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
63 1125-NSC تحلیل محتوای کمی کتب مطالعات‌اجتماعی دوره دوم ابتدایی نظام آموزشی ایران از منظر یادگیری مبتنی برمغز مرضیه بیانی، زهرا جمالی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
64 1093-NSC تدریس مبتنی بر مغز: اصول و مراحل ژیلا حیدری نقدعلی، لادن افروز مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
65 1064-NSC تربیت ذهنی و افزایش مسئولیت پذیری در کودکان سندروم داون علیرضا رمضانی کسمایی، بهاره پورتقی کوهبنه مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
66 1001-NSC تربیت ذهن و تقویت مغز همراه با یوگا و اثربخشی آن بر یادگیری دروس ریاضی، علوم و فارسی مریم براتعلی، سعیده کریمیان خوزانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
67 1051-NSC تفکرمحاسباتی در آموزش پیش از خدمت معلمان معصومه پوررجب، اکبر پناهی درچه، کلثوم غلامی اندراتی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
68 1040-NSC تکنولوژی آموزشی ، آموزش الکترونیک ابراهیم رشیدپور مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
69 1008-NSC جایگاه برنامه های درسی و معلمان در رشد ابعاد هویت کودکان در دوره ابتدایی حسین حسنی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
70 1136-NSC چگونه کمرویی یکی از دانش‌آموزان کلاس ششم مدرسه حضرت زهرا(س) بهبود بخشیده شد؟ مجید کوثری، زهرا فیروزی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
71 1096-NSC رابطه سبکهای یادگیری و اشتیاق تحصیلی با خودکارامدی تحصیلی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهرستان تنکابن سارا تقیان الموتی، هایده عاشوری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
72 1169-NSC رابطه هوش هیجانی و خودکنترلی با کیفیت زندگی دانشجویان خوابگاهی دانشگاه فرهنگیان استان گلستان نرگس خاتون حسینی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
73 1056-NSC ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ اهداف و محتوای برنامه درسی ریاضیات پایه چهارم مقطع ابتدایی اﯾﺮان و ژاپن ایمان قدرتی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
74 1088-NSC ﻧﮕﺮش ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی آﻣﻮزﺷﯽ در ﺗﺪرﯾﺲ و راﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ تربیت ذهنی دانش آموزان در ﻣﺪارس ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ فاطمه السادات افضلی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
75 1033-NSC روش بدیعه پردازی در هدیه های آسمان،علوم،ریاضی و فارسی ابتدایی پریا محمدیان مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
76 1052-NSC رویکرد یادگیری مغز محور در فرآیند آموزش ابوالفضل افتخاری شاه آباد مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
77 1034-NSC زبان و ادبیات فارسی و تربیت ذهن ستار پیر عین الدین مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
78 1135-NSC زبان و ادبیات کودکان و تربیت ذهن رقیه قره داغلی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
79 1019-NSC شفافیت فناورانه در ذهن فراگیران و استلزامات آن در بهره ‏گیری از فناوری آموزشی حمید احمدی هدایت، مهدی نامداری پژمان، فاطمه فضلعلی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
80 1054-NSC شناسایی مولفه های موثر بر تربیت ذهن کودکان در مدرسه رخساره سادات امییرلطیفی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
81 1080-NSC (R1) ضرورت نهاینه سازی و به کارگیری رویکرد معنوی در برنامه درسی دوره ابتدایی ایران کبری شیخ، حسن صائمی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
82 1138-NSC طراحی یادگیری آنلاین مبتنی بر مغز با تاکید بر یادگیری الکترونیکی و یادگیری سیار حسین امانی، حسین تربتی نژاد، احسان محمدی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
83 1084-NSC طراحی الگوی برنامه درسی مبتنی بر مغز برای آموزش تفکر و پژوهش ششم ابتدایی،بر مبنای نظریه خلاقیت گیلفورد مریم عیاری، طیبه تجری، مرضیه بیانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
84 1017-NSC طراحی آموزشی مبتنی بر ساختن گرایی و تآثیر آن بر مهارت تفکر حسن نجفیان، صفر علی یازرلو مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
85 1055-NSC (R1) کاربرد هنر در بهبود مشکلات مربوط به اختلالات یادگیری درس ریاضی در جهت تقویت ذهنی دانش آموزان حسین مشهدی زاده، رضا کرمی کلمتی، مظفر قلی زاده مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
86 1110-NSC مدیریت تکنولوژی به عنوان ابزاری برای استراتژی های نوآورانه آموزش و مدیریت شناختی نساء گلپایگانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
87 1113-NSC مطالعات روش تدریس فارسی اول دبستان صبا سبحانی نیکو، سیدبرزو جمالیانزاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
88 1106-NSC مطالعات روش تدریس فارسی سوم دبستان مینا مینا حرمت‌کیش، سید برزو جمالیان زاده مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
89 1115-NSC مطالعات روش تدریس قواعد دستوری در مقطع ابتدایی آمنه پاساد، محمد دولت دوست مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
90 1026-NSC مقایسه تأثیر روش مشارکتی و انفرادی بر یادگیری ترکیبات یونی و مولکولی درس علوم تجربی پایه نهم بر اساس سطح شناختی بلوم اکرم عبدالی، محسن موسوی، بتول سبزه مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
91 1063-NSC مؤلفه های معلم شایسته در تربیت ذهن کودکان مقطع ابتدایی مرضیه صیادی، سعید کرمانی، طیبه تجری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
92 1174-NSC نشانگرهای یک معلم شایسته و نقش آن در تربیت ذهن دانش آموزان علی قاسمی، علی رجبلو مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
93 1145-NSC نشانگرهای معلم شایسته و نقش آن در تربیت ذهن در تربیت معلم ندا عاطفی پور، برزو جمالیان مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
94 1049-NSC نقش آموزش‌های مرتبط با شادمانی در افزایش شادکامی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان مهدی شمالی احمدآبادی، اعظم دادور، منصوره پورجانب الهی، سهیلا عزیزی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
95 1079-NSC نقش برنامه درسی در تربیت ذهن حدیث آقاشیری، مهدی رفعتی پناه مهرآبادی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
96 1119-NSC نقش برنامه درسی درتربیت ذهن کودکان مقطع ابتدایی مرضیه صیادی، سعید کرمانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
97 1128-NSC نقش برنامه ریزی درسی و تربیت ذهن زهرا غفاری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
98 1076-NSC نقش روش تدریس بدیعه پردازی در گسترش خلاقیت دانش آموزان ابتدایی سجاد جعفری زارع، هادی جعفری زارع، شهداد عبداللهی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
99 1156-NSC نقش کارورزی در بروز تربیت ذهن وخلاقیت دانشجومعلمان محمدرضا مازندرانی، فاطمه حسین آبادی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
100 1078-NSC (R1) نقش معلم در تعلیم مهارت های ارتباطی بین معلم و دانش آموز زهرا صفری رودبار مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
101 1161-NSC نقش معلم سازنده گرا در تربیت ذهن فاطمه کریمی، ندا نعیمی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
102 1072-NSC (R1) نقش و جایگاه مدارس و برنامه های درسی در شکل گیری هویت اسلامی -ایرانی دانش آموزان دوره ابتدایی امین کوهساریان، حسن صائمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
103 1118-NSC نقش وسایل کمک آموزشی در یادگیری فارسی مقطع ابتدایی و تربیت ذهن مرضیه فلسفیان‌کیش، سیدبرزو جمالیان‌زاده مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
104 1035-NSC واکاوی روش های "تربیت ذهن" در برنامه درسی بر اساس اندیشه های تربیتی صدرالمتالهین شیرازی مهدی رضایی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است