1- طراحی الگوهای برنامه درسی مبتنی بر تربیت ذهن

2- طراحی روش های تدریس مبتنی بر تربیت ذهن

3- طراحی و تولید محتوی با رویکرد تربیت ذهن

4- طراحی روش های ارزشیابی با رویکرد تربیت ذهن

5- طراحی راهبردهای یاددهی- یادگیری با تاکید بر تربیت ذهن

6- نقش برنامه درسی در تربیت ذهن

7- فناوری آموزشی و تربیت ذهن

8- وسایل کمک آموزشی و تربیت ذهن

9- مهارت های ارتباطی و تربیت ذهن

10- نشانگرهای معلم شایسته ونقش آن در تربیت ذهن