سخن دبیر کمیته علمی


حلِ مشکلاتِ تعلیم و تربیت کنونی، نیازمند رویکردی آگاهانه است که بخشی مهم به ­وسیله­ ی علمِ مغز، ذهن و تعلیم و تربیت ارائه شده است.  تربیت ذهن  یا به عبارتی یادگیریِ سازگار با مغز بر چگونگی یادگیری طبیعی مغز تأکید دارد و به دنبال تغییرِ چارچوب، بر اساس ساختار و کارکردِ واقعی مغزانسان برای ایجادِ آموزش مؤثر است. با عنایت به اهمیت این امر و نیز ضرورت توجه به برنامه ریزی درسی، این همایش تلاش دارد تا به چشم اندازهای تربیت ذهن یا مغز، در جهت آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی مربوط به برنامه های درسی مبتنی برتربیت ذهن و یا مغز  در تربیت معلم  پرداخته و راهکارهای عملی در زمینه ارتقای کیفیت روشهای تدریس و آموزش، و همچنین فراهم سازی بستر مناسب برای انتقال دانش و تجربیات مختلف و افزایش توان علمی و مهارتی معلمان، کارشناسان، خانواده و دست اندرکاران این حوزه ارائه دهد. این همایش قصد دارد به بررسی و نقد سیاست گذاری ها در این حوزه  مهم بپردازد. قطعا برنامه ریزان درسی باید به این سوال پاسخ دهند که «محتوی آموزشی جهت تربیت ذهن و مغز باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟با چه روش هایی تدریس شود؟ و ..

یکی ازموارد مهم در این راستا ، تربیت معلم  با رویکرد تربیت ذهن و مغز دانش آموزان است و به این امر اذعان داریم که، توسعه هیچ برنامه درسی بدون توسعه و رشد معلم امکان پذیر نیست. تبیین نقش معلم و آموزش و بهسازی معلمان در دانشگاه فرهنگیان از اهداف مهم این همایش است. امید است دانشگاه فرهنگیان در فراهم سازی بستر مناسب برای برداشتن گامی موثر در این زمینه ، موفق عمل  نماید.

دکتر طیبه تجری

دبیر علمی همایش