1- شناخت برنامه های درسی در حوزه تربیت ذهن کودکان

2- آگاهی بخشی به معلمان، دانشجومعلمان و دست اندرکاران آموزش و پرورش در زمینه برنامه های درسی تربیت ذهن

3- شناخت و توصیف روش های تدریس منجر به تربیت ذهن فراگیر

4- شناخت و توصیف محتوای موردنیاز جهت تربیت ذهن فراگیر

5- آشنایی با روش های ارزشیابی مبتنی بر تربیت ذهن 

6- آشنایی با محیط های یادگیری مبتنی بر تربیت ذهن

7- آشنایی با نقش فناوری آموزشی در تربیت ذهن

8- شناخت و توصیف نقش معلم و دانشجو در تربیت ذهن دانش آموزان

9- کاربرد تربیت ذهن در تربیت معلم