شورای سیاست گذاری اولین همایش ملی برنامه ریزی درسی و تربیت ذهن در تربیت معلم


- امید شهریاری، معاون هماهنگی مدیریت استان و جانشین رئیس شورای سیاست گذاری همایش

- فاطمه حسین آبادی، کارشناس مسئول پژوهش و فناوری مدیریت استان و دبیر شورای سیاست گذاری همایش

- دکتر اسماعیل اولی، مدیریت محترم پشتیبانی و تولید دانش بومی دانشگاه فرهنگیان و عضو شورا

- قدرت اله نظری، معاون توسعه و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان و عضو شورا

- علیرضا بزی، مسئول پژوهشکده تعلیم و تربیت اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان و عضو شورا

- دکتر نوید ثنایی، دبیر علمی دومین همایش ملی آموزش ریاضی و عضو شورا

- اطهره ذبیحی، دبیر اجرایی اولین همایش ملی برنامه ریزی درسی و تربیت ذهن در تربیت معلم و عضو شورا

- دکتر طیبه تجری، دبیر علمیاولین همایش ملی برنامه ریزی درسی و تربیت ذهن در تربیت معلم و عضو شورا

- عبدالحمید ثابتی، دبیر اجرایی دومین همایش ملی آموزش ریاضی و عضو شورا

- علی علمشاهی، مسئول امور مالی دانشگاه فرهنگیان استان گلستان و عضو شورا