حمایت کنندگان اصلی
علمی - پژوهشی
اداره کل آموزش و پرورش گلستان
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
دانشگاه گلستان
دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
دانشگاه فنی و حرفه ای استان گلستان
دانشگاه آزاد اسلامی  - استان گلستان
دانشگاه پیام نور استان گلستان
دانشگاه جامع علمی کاربردی گلستان
استانداری گلستان
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دانشگاه اصفهان
سیویلیکا
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام