کمیته برگزاری
دکتر محمدرضا مازندرانی
رئیس
سرپرست مدیریت امور پردیس های استان گلستان
پست الکترونیکی: aaa [at] gmail.com
تلفن: 09113712551
کمیته اجرایی
اطهره ذبیحی
دبیر اجرایی
سرپرست پردیس امام خمینی(ره) گرگان
پست الکترونیکی: atharehzabihi [at] gmail.com
تلفن: 09113701215
کمیته علمی
دکتر طیبه تجری
دبیر کمیته علمی
استادیار،گروه علوم تربیتی،دانشگاه فرهنگیان
پست الکترونیکی: ati.tajari [at] yahoo.com
تلفن: 09113752887
دکتر ابراهیم میرشاه جعفری
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه اصفهان
پست الکترونیکی: bbb [at] gmail.com
تلفن: 09131161384
دکتر علیرضا یوسفی
عضو کمیته علمی
استاد آموزش پزشکی
پست الکترونیکی: aryousefy [at] eds.mui.ac.ir
تلفن: 09131161037
دکتر حسین تربتی نژاد
عضو کمیته علمی
استادیار ] عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان
پست الکترونیکی: h_torbatinezhad [at] yahoo.com
تلفن: 09113757745
دکتر فریبا حقانی
عضو کمیته علمی
دانشیار برنامه ریزی آموزشی
پست الکترونیکی: fariba.haghani [at] gmail.com
تلفن: 09133250508
دکتر نرگس کشتی آرای
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه خوراسگان اصفهان
پست الکترونیکی: keshtiaray [at] gmail.com
تلفن: 09133115701
کلثوم غلامی اندراتی
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان- پردیس امام خمینی(ره) گرگان
پست الکترونیکی: k_gholami30 [at] yahoo.com
تلفن: 09113704928
دکتر مریم براتعلی
عضو کمیته علمی
استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه خوراسگان اصفهان
پست الکترونیکی: baratali_540_1359 [at] yahoo.com
دکتر امین باقری
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی
پست الکترونیکی: bagheri [at] gmail.com
دکتر مجید نامور
عضو کمیته علمی
اداره کل تربیت بدنی سازمان مرکزی
پست الکترونیکی: namvar [at] gmail.com